Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | O škole | Historie

Základní škola v České Kubici má bohatou historii. Z kroniky obce Česká Kubice:

Až do roku 1882 nebyla v České Kubici řádná škola. Vyučovalo se zde pokoutně, což znamenalo, že se vyučování každý týden a dokonce někdy i den stěhovalo na jiné místo. Mládež se zde nemohla ničemu naučit, protože kantor sám uměl sotva číst a psát (i příjmy za vyučování měl téměř mizivé) a po rychle odbytém vyučování chodil s mládeží na dříví do lesa, kopat pařezy, či tlouct štěrk na silnici. Ještě hůře to dopadalo, když byla Česká Kubice přidělena školou do německé Folmavy. Česká mládež německému vyučování nerozuměla a folmavským učitelům byla jen na obtíž. Jen si odbyla svou osmiletou docházku, pokud vůbec do školy chodila. Do života si odsud děti přinesly jen lhostejnost a dokonce nenávist ke všemu českému, protože jako Češi byly zdejší děti v německé škole bez znalostí a úspěchů jen terčem posměchu německých dětí. Po škole navíc chodily nejčastěji do služeb u německých sedláků ve Folmavě a jinde v Bavorsku a tam se úplně poněmčily. Podle pana učitele Hlaváčka: „Když se pak tato mládež vracela zpátky do Kubice, vstoupila ve sňatek, mluvila již řečí povýšenější, řečí cizí, německou. Stálý živý styk Čechů s Němci měl i ten vliv na selské synky, že stále častěji se ženili s Němkami, a netrvalo by to dlouho, že by se byl všechen lid úplně poněmčil a byla by veta po nejzápadnější české a slovanské vesničce v průsmyku domažlickém.“

Roku 1880 vznikla v Praze Ústřední matice školská a na folmavskou faru přišel český vlastenecký kaplan Jan Královec. Když uviděl zbědovanost kubické mládeže v německé škole, smluvil se s kubickým hostinským Martinem Vebrem a telegrafistou Tomasym a obrátil se dne 22. 12. 1881 se žádostí na ÚMŠ, aby na Kubici zřídila školu. To se také stalo a matiční škola v České Kubici byla 17. září 1882 slavnostně otevřena. Prozatímní škola byla umístěna v čísle 32 u paní Kateřiny Hergetové a prvním učitelem tu byl Eman Hulička. Roku 1886 odešel pan učitel Hulička do Košíř a správcem na této škole se stal nejvýznamnější zdejší učitel Jan Hlaváček. Téhož roku zde byla vystavěna nová školní budova, vysvěcena na svatého Václava za ohromné účasti Čechů. Chodilo sem 75 – 83 dětí různého věku, nadání a národností. Teprve po převratu roku 1921 zde byla k velké úlevě panu učiteli Hlaváčkovi povolena druhá třída. Do roku 1934 zde bylo vychováno na 600 dětí, působilo zde 6 učitelů a 8 učitelek ženských ručních prací.