Jste na stránce: Hlavní | Úřední deska | Výroční zprávy | informace 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, předkládá Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice příspěvková organizace tuto „Výroční zprávu za rok 2018“.

 

 

Počet

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 

0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

 

0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

 

0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

 

0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

0

 

 

V České Kubici dne 16.1.2019

                                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Mirka Randová, ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice