Jste na stránce: Hlavní | Školní jídelna | Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

1. Obecná ustanovení

1.1. Závaznost řádu Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny žáky a děti přihlášené ke školnímu stravování, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. Všem osobám účastným činností školní jídelny (dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům, zaměstnancům) je při těchto činnostech poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.

1.2. Právní předpisy Vnitřní řád školní jídelny je platný pro součást školní jídelna právnické osoby ZŠ a MŠ Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace. Zřízení a provoz školní jídelny podléhá platným předpisům, zejména zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákon č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), vyhlášce č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhlášce č. 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby) a vyhlášce č. 85/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích), vše v platném znění.

2. Základní práva a povinnosti osob účastných na činnosti školní jídelny

2. 1. Základní práva a povinnosti žáků

Žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“, na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí, na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla společenského chování, jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

2. 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy. Zákonný zástupce žáka přihlášeného ke školnímu stravování je povinen informovat školu o změně žákovy zdravotní způsobilosti, jeho zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled. Zákonný zástupce žáka je povinen včas uhradit náklady na školní stravování.

2. 3. Práva a povinnosti pracovníků školy

Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní jídelny a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou pracovníci školní jídelny povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Všichni pracovníci školní jídelny jsou povinni dodržovat veškeré hygienické předpisy. Zaměstnanci školy mají právo v rámci závodního stravování odebírat oběd ve školní jídelně. Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni vykonávat ve školní jídelně dohled nad žáky dle rozpisu vypracovaného vedením školy.

2. 4. Ostatní pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

Všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Všichni pracovníci školní jídelny, pedagogičtí pracovníci a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školní jídelny. Pracovníci školy mají přestávku na oběd danou zákoníkem práce a mají další povinnosti související s výukou a provozem školy, proto mají právo na přednostní výdej oběda. Dohled ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

3. Provozní a vnitřní režim školní jídelny

3.1. Účastníci školního a závodního stravování

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, závodním stravováním se rozumí stravovací služby pro zaměstnance školy. Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou žáci, studenti konající v naší organizaci povinnou školní praxi a účastníci závodního stravování jsou zaměstnanci ZŠ a MŠ Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace. Dále škola nabízí stravování ostatním občanům v rámci doplňkové hospodářské činnosti. V případě opakovaného nedodržování vnitřního řádu školní jídelny (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitel školy právo po předchozím upozornění vyloučit žáka ze stravování ve školní jídelně.

3.2. Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny je od 10:30 hodin do 13.45 hodin. Doba výdeje stravy pro žáky a zaměstnance školy je od 11.30 do 13.45 hodin a je určena k okamžité spotřebě ve školní jídelně.

Strava pro občany stravující se v rámci doplňkové hospodářské činnosti se vydává od 10:30 do 11.30 hodin.

3.3. Vnitřní režim školní jídelny

3. 3. 1. Nárok na stravování má strávník v době školního vyučování. V době prázdnin, ředitelského volna apod., kdy se nevaří, jsou strávníci automaticky odhlášeni. V případě nemoci žáka se strava vydává rodičům žáka do přinesených nádob pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné stravu odebírat pouze jako cizí strávník (nedotovaný oběd). Je zakázán výdej do skleněných nádob.

3. 3. 2. Platba stravného se provádí po vyúčtování za daný měsíc převodem ze sporožirových a jiných bankovních účtů vždy do 15. dne následujícího měsíc. Po domluvě lze zaplatit i v hotovosti. Pokud se platba neuskuteční, následující měsíc nebudou obědy vydávány.

Sazby za 1 oběd: dle aktuální kalkulace.

3. 3. 3. Oběd lze odhlásit do 7:30 hodin stravovacího dne osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny (tel. 379 793 142), případně paní učitelce v MŠ či ZŠ.

Provoz kanceláře školní jídelny je od 6.30 do 14.00 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd propadá bez náhrady.

3. 3. 4. Strava se vydává pouze strávníkovi řádně písemně přihlášenému ke školnímu stravování.

3. 3. 5. Do školní jídelny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího. Po příchodu do školní jídelny se žáci řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny. V odůvodněných případech může žák požádat pedagogický dohled o přednostní výdej stravy. Při stolování žáci dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů pedagogického dohledu a ostatních pracovníků školy. Po ukončení oběda zasunou žáci nehlučně zpět židli, odnesou použité nádobí na určené místo a opustí školní jídelnu. Znečistí-li žák stůl, židli nebo podlahu, je to povinen nahlásit pedagogickému dohledu.

3. 3. 6. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve vstupu do školy a na webových stránkách školy v záložce Školní jídelna.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví

4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny. Pedagogický dohled dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Žáci se mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu. Zdravotní indispozici žák neprodleně oznámí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.

4.2. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v celém areálu školy, tedy i ve školní jídelně. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školní jídelny přísně zakázány.

5. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit nebo zajistit opravu do původního stavu.

6. Diety

Dietní stravování řešíme individuálně na základě lékařské zprávy, po domluvě s ředitelkou školy a vedoucí kuchařkou.

7. Platnost

Vnitřní řád školní jídelny je platný od 1. 9. 2022

 

V České Kubici, 30. 8. 2022

 

                                                                                                                Mgr. Mirka Randová                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice