Jste na stránce: Hlavní | Úřední deska | Výroční zprávy | Výroční zpráva 18/19

Výroční zpráva ZŠ Česká Kubice za rok 2018/2019

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice,okr. Domažlice,příspěvková organizace

adresa školy

Česká Kubice 15 ,34532

právní forma

příspěvková organizace/školská právnická osoba

IČO

21551405

IZO

 

identifikátor školy

 

vedení školy

ředitel: Mgr. Mirka Randová

zástupce ředitele: Bc. Renata Mančíková

Vedoucí MŠ: -----------------

kontakt

tel.:379793142

e-mail: zsamskubice@seznam.cz

datová schránka: n28t5mt

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Česká Kubice

adresa zřizovatele

Česká Kubice 82, 34532

kontakt

tel.:379793134

e-mail: podatelna@kubice.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

48

Základní škola

40

Školní družina

22

Školní jídelna MŠ

50

Školní jídelna ZŠ

50

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

2

35

17,5

11,666

Školní družina

1

22

22

22

Mateřská škola

2

38

19

13

Školní jídelna ZŠ

                       MŠ

x

34

38

x

x

 

Komentář: Školní jídelna při ZŠ a MŠ Česká Kubice zaměstnává kuchařku na 1,0 úvazku, pomocnou kuchařku na 0,6 úvazku, administrativní pracovnici na dohodu o provedení práce. Uklízečka ZŠ je na 0,4 úvazku. Školní družina se ze ŠJ dělí o prostory, družina však využívá prostory učeben ZŠ.

Ve školní jídelně ZŠ se z celkového počtu dětí jedno nestravuje – lékařská zpráva – přísná dieta – diagnóza PKU.

Dále se nám povedlo získat souhlas zřizovatele s použitím finančních prostředků na 0,2 úvazku pro administrativního pracovníka na pracovní smlouvu. Vede knihu pošty, seznamy dětí a žáků, spolupracuje s archivem a pověřencem GDPR, apod. Je to obrovská pomoc pro ředitelku, která učí 18h týdně. Tento úvazek se zatím zdá dostačující.

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

4 v budově ZŠ, 2 v MŠ

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

0

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

ano

Sportovní zařízení

Sportovní hala, dětské hřiště při MŠ, dět. hřiště u haly

Dílny a pozemky

Ne, okrasné záhony před školou

Žákovský nábytek

Dostačující, velmi zachovalý, z části nové lavice – dokoupené do ředitelny, v MŠ nový (6 let)

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

Pomůcky jsou obnovovány každoročně převážně z příspěvků zřizovatele, ONIV, totéž hry do ŠD a hračky a vybavení MŠ (nejvíce prostředky od zřizovatele).

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Učebnice jsou nakupovány ze státních prostředků a z rozpočtu školy poskytnutého zřizovatelem. Rodiče žáků přispívají na pracovní sešity od 2. ročníku 300,-Kč na rok, z větší části jsou však hrazeny z prostředků obce.

Vybavení kabinetů a učeben pomůckami

Velmi dobře vybavené školské zařízení, každoročně dovybavujeme dle dostupné nabídky odborných firem, i vyrábíme vlastní pomůcky. Dovybavili jsme pomocnou učebnu tabulemi (bílé), nástěnnými obrazy.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Počítače - 5 ks, rádio - 2 ks, nootebook 2x - 1x v ZŠ, 1x v MŠ, 2x nové žákovské nootebooky, 1x nové rádio – jazyky.

Investiční rozvoj

Modernizace počítačů, pořízení nových technologií a softwaru, vybavení školní kuchyně, nábytek v MŠ, renovace a obnova stávajících tabulí a nábytku

       

Komentář: Z hlediska počtu žáků a problematice inkluzivního vzdělávání jsme trvale zrušili ředitelnu a její prostory využíváme jako pomocnou třídu. Tato je v letošním školním roce plně vybavená. Dále jsme pořídili novou techniku pro interaktivní práci při hodinách vlastivědy, přírodovědy, jazyků a nárazově ostatních předmětů. 

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

1.1.2006

Počet členů školské rady

3

Kontakt

2-3krát ročně

 

 

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

a) nová soustava

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

5

79-01-B/01

Základní škola speciální

 

RVP

0

2.2 Vzdělávací programy

 

Vzdělávací program

Zařazené ročníky

 

Základní škola - č.j. 16847/96-2

0

 

Obecná škola - č.j. 12035/97-20

0

 

Národní škola - č.j. 15724/97-20

0

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) – vlastní dle RVZ ZV, v červenci 2017 jsme vytvořili nový ŠVP v souladu s RVP ZV, zkontrolovaný odbornicí z MŠMT, platný od 1. 9. 2017

5

 

             

 

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

15

Počet učitelů ZŠ

4 (3,2 úvazku)

Počet vychovatelů ŠD

2 (0,1 + 0,5 úvazku)

Počet učitelek MŠ

4 (3,5 úvazku)

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1 (0,4 úvazku)

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

2 (1,6 úvazku) + 1 admin na DPP

Asistenti pedagoga ZŠ

4

Administrativní pracovnice

1 (0,2 úvazku)

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

Ředitelka, učitelka ZŠ

1,0

12

Učitelství pro 1.st. ZŠ

 

1

Učitelka ZŠ

1,0

31

 

2letý program ZČU spec.pg + programy na doplnění vzdělání

 

1

Učitelka ZŠ

0,9

7

Bc.spec.pg + vych.

 

1

Učitelka ZŠ

0,17

8

Učitelství pro 1.st.ZŠ

 

1

Vychovatelka ŠD

0,5

        1

Rekvalifikace, SŠZdr.

 

1

Vychovatleka ŠD

0,1

6

Bc.spec.pg + vych.

 

1

Učitelka MŠ

1,0

5

SPGŠ

Učitelství MŠ

 

1

Učitelka MŠ

1,0

31

SPGŠ

Učitelka MŠ

 

1

Učitelka MŠ

1,0

7

VOŠ

Dis - Mš

 

1

Učitelka MŠ

0,5

2

Bc. učitelství MŠ

 

1

Asistent pedagoga

0,5

31

SPGŠ

maturita

 

1

Asistent pedagoga

0,75

2

Mgr. – Policení ak. + kurz AP

 

1

Asistent pedagoga

0,75

5

SOU

Kurz AP

 

1

Asistent pedagoga

0,5

1

Rekvalifikace, SŠZdr.

 

 

Komentář: Vzhledem k nárůstu obtíží  a poruch učení byl navýšen počet úvazků AP v ZŠ. V MŠ řešíme dopolední překrývání polovičním úvazkem. Přijala jsem na malý úvazek kvalifikovanou paní učitelku do ZŠ vzhledem k nárůstu počtu odučených hodin osamostatněním jednoho ročníku. Tato změna je pro úlevu práce, není však oficiální a mzdové náklady jsou plně hrazeny zřizovatelem, za což mu velmi děkuji, je to pro nás obrovská pomoc.

 

 

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

50

Učitelé 1. stupně

50

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

100

Komentář:

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. věku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

3

0

4

0

1

0

4

0

0

0

12

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Na škole působí 4 nepedagogické pracovnice, vedoucí kuchařka, pomocná kuchařka, uklízečka ZŠ a uklízečka MŠ, která dělá školnické práce. Všechny 4 pracovnice spolupracují s pedagogy při výchovném působení na žáky.

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1

Samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

1

Pomocná kuchařka

0,6

SOU

1

Uklízečka MŠ

1,0

SOU

                  1

Uklízečka ZŠ

0,4

maturita

 

 

 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2018/2019

1

6

1

1

 

 

 

 

 

 

 Přehled o prospěchu

 

Třída

Počet žáků

Z toho       prospělo

Z toho prospělo

s vyzn.

Z toho neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

1.

6

1

5

0

0

 

2

13

2

10

0

1

 

3.

6

2

4

0

0

 

4.

5

1

3

0

1

 

5.

5

3

2

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

35

9

24

0

2

 

 

 

 

 Přehled o chování

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

6

0

0

0

0

0

2.

13

0

0

0

0

0

3.

6

1

0

0

0

0

4.

5

2

0

0

2

0

5.

5

1

0

0

0

0

 

 

 

Základní škola Česká Kubice je malotřídní škola, která má 5 ročníků ve 3 třídách, přičemž jedna je neoficiální. 1. ročník učí převážně ředitelka školy, je to tak i letos. 2. ročník byl kvůli přítomnosti dvou autistických žáků provizorně oddělen a vyučuje se zvlášť (je nejpočetnějším ročníkem školy). Je spojen 1. a 3. ročník, 2. a 5. ročník. V ZŠ máme 4 asistenty pedagoga – 2 jsou již ke zmíněným 2 autistickým dětem v 2. ročníku, 1 AP k žákyni ve 4. ročníku s těžkými VPU, 1 AP je k žákyni 3. ročníku s LMP. Úzce spolupracujeme s OSPOD Domažlice – vyžádávají si zprávy na sledované děti, i sami upozorňujeme na problémy. Spolupracujeme s PPP poradnou Domažlice, zachycujeme poměrně vysoký počet dětí s poruchami učení, naše domněnky poradna zpravidla potvrdí a dost často odhalí poruchu těžšího stupně, než jsme původně předpokládali. V podmínkách naší školy se s těmito dětmi dá dobře pracovat, samozřejmě to klade nároky na učitele, ale jsou vidět výsledky a dětem to velmi pomáhá. Spolupracujeme s SPC Zbůch, které má v péči autistické děti. Tato spolupráce je však poněkud kostrbatá a v některých záležitostech dost vázne – nedostává se nám odborného návodu na vedení autistických dětí, jedno má diagnostikovaný 4. stupeň – těžká porucha – práce je velmi náročná i ve vztahu žáka ke kolektivu a v podstatě nikdo nám není schopen poradit, přestože voláme, kam se dá. Z našeho pohledu dítě se 4. stupněm poruchy nepatří do běžné ZŠ ani z pohledu „inkluze“.

 

 Údaje o zameškaných hodinách  2018/19

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

1.pol: 1066/34ž

2.pol: 1091/35ž

Celkem: 2157

1.pol: 31,35

2.pol: 31,17

    31,26

0

0

 

 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

S vadami řeči

0

0

Tělesné postižení

0

0

S kombinací postižení

0

0

S vývojovými poruchami učení

4.

1

Zdravotní znevýhodnění – lehké mentální postižení

 Sociální znevýhodnění

3.

 

1

 

Autismus

2.

2

 

Organizace výchovně-vzdělávací proces školy

Rozvrh hodin (psychohygiena)

ano

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ano, dle diagnostiky PPP Domažlice – asistent pedagoga, IVP, dle SPC Zbůch – autismus – vždy AP + IVP, SPC H. Týn – LMP – AP + IVP

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

ano

Školní řád, klasifikační řád

ano

Informační systém vůči žákům a rodičům

Rodiče jsou průběžně informováni o dění ve škole, o výsledcích vzdělávání žáků, o jejich chování v žákovských knížkách žáků. 2x ročně rodičovská schůzka, v případě potřeby kdykoliv. Další informace na www.zsamskuice.cz

Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC

Vyčleněnou osobu pro tyto účely nemáme. K dispozici máme PPP v Domažlicích, SPC H. Týn, SPC Zbůch.

prevence sociálně-patologických jevů

Besedy s odborníky, využívání volného času, kroužky, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, zdravotníky

Klima školy

Klima školy je přizpůsobeno individuálním potřebám všech žáků

Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu

Besedy, rozhovory, kroužky, vhodné využití volného času, vých.-vzděl. koncerty, divadelní představení

 

Průběh a výsledky vzdělávání

 

Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání

ano

Soulad výuky s cíli základního vzdělávání

ano

Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků

ano

Konkretizace cílů ve sledované výuce

ano

Návaznost probíraného učiva na předcházející témata

ano

 

Materiální podpora výuky

Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem

Učebny jsou velmi dobře vybavené k tomu, aby se plnily cíle výuky, do budoucna plánujeme obnovit záhonky a rozšířit tak činnost v PČ. Zároveň se potýkáme s celkovým nedostatkem prostoru – více žáků oproti předešlým rokům, více žáků s nároky na podpůrná opatření. Všichni žáci mají nárok na klid při výuce a podnětné prostředí, s takovým množstvím inkludovaných žáků je v podstatě nemožné toto zajistit.

ŠD

Neustále řešíme malé prostory ŠD. S přibývajícím počtem žáků se problém ještě zhoršuje. Využíváme tedy ve větší míře prostory MŠ – při špatném počasí, a třídy ZŠ.

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

Pomůcky, učebnice i didaktická technika, kterou škola vlastní, jsou využívány v souvislosti s cíly ŠVP a potřebami žáků a učitelů.

Zázemí tříd ZŠ

Třídy byly v červenci 2018 dovybaveny osvětlením tabule – nařízení hygieny po kontrole světelnosti ve škole – únor 2018.

Zázemí tříd MŠ

Třídy plně moderně vybaveny.

 

Vyučovací formy a metody

řízení výuky, vnitřní členění hodin

Hodiny se snažíme členit s ohledem na věkovou skupinu dětí, /1.a 2./, /3.,4 a.5./ ročníky výchovy spolu. V ostatních předmětech jsou členěny děti tak, aby docházelo k efektivnosti vzdělávání. 2. ročník je z velké části veden samostatně s ohledem na počet diagnostikovaných poruch a celkový počet žáků.

sledování a plnění stanovených cílů

Inspekce, kontrola stanovených cílů, zpětná vazba, autoevaluace, soutěže v matematice – Klokánek, literární a výtvarné soutěže, atd..

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

Snažíme se působit neustále během výuky, o přestávkách i v družině. Pořádáme besedy s metodiky prevence z PPP v Domažlicích. Besedy s PČR, kurzy první pomoci pro děti i dospělé.

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností

Vystoupení pro důchodce, besídky pro rodiče a veřejnost- vánoční zpívání u stromečků, zpívání při mši u kaple sv. Petra a Pavla, pasování prvňáků na čtenáře s besídkou, zpívání u májky (táborák), vydán již tradičně vlastní časopis 5. třídy. Možnost seberealizace v hodinách i mimo ně, nárok na vlastní názor a jeho obhájení, samostatné úkoly.

využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

Ve škole – skupinová práce, projekty vyvozovací a ověřovací učivo. Divadelní představení, koncerty, spolupráce s chovatelem sov a dravců, exkurze do Muzea Chodska, experimenty v hodinách prvouky a přírodovědy, diskuze při vlastivědě,...

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální

Všechny druhy výuky jsou uplatňovány ve všech předmětech  ŠVP.

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací

Žáci si některé poznatky mají možnost sami vyhledat na internetu, v encyklopediích, učitel doporučuje. Také ale vede. Některé učivo vyvodit a vyhledat nelze.

 

 

 

 Hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni dle klasifikačního řádu, který byl ředitelem školy vypracován a schválen pedagogickou radou – součást Školního řádu.

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

 

 

 

pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání)

název akce

financování

  1. Institucionální vzdělávání pedagogů

 

 

 

 

 

Psychohygiena

1

Únor 2019

NIDV

 

škola

Kulatý stůl - talentovaní žáci

1

Podzim 2018,jaro 2019

NIDV

 

Škola

Setkání ředitelek MŠ

1

květen 2019

KCVJŠ

 

Škola

Mluvím správně?

1

říjen 2018

KCVJŠ

 

Škola

Pohybové dovednosti

2

říjen 2018

NIDV

 

Škola

Technika 04

1

Březen 2019

NIDV

 

Škola

Matematická představivost MŠ

1

Podzim 2018

KCVJŠ

 

Škola

 

 

 

 

 

 

  1. Samostudium

 

 

 

 

 

Popis samostudia: samostudium je pravidelně zařazováno během volna o prázdninách. ŠVP- zařazení metod do výuky, propojení mezipředmětových vztahů, zdokonalování ve školské legislativě, v rámci přidělené dotace, zpracování příprav podle stanoveného plánu a ukládání do složek v počítači a zapisování do TK.

 

 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Škola se angažuje především v rámci obce. Ať už je to vystoupení pro důchodce u příležitosti jejich setkání, zpívání koled u vánočního stromečku (na Peci, na Spálenci a na České Kubici), vystoupení a besídky pro rodiče a veřejnost, spolupráce s Babylonskou školkou. Podílí se na přípravě DD pořádaných kynologickým klubem a obcí, vyrábíme čarodějnici a zpíváme u táboráku při stavění májky, připravuje akce pro děti naší MŠ – např. stopovačka ke Dni dětí, pasování předškoláků na školáky s účastí veřejnosti. Proběhlo tradiční pasování prvňáků na čtenáře za přítomnosti rodičů. Pořádáme vlastní literární a výtvarnou soutěž se zapojením okolních základních škol – letos na téma „Lesní pohádka“, soutěž sami vyhodnocujeme a rozvážíme ceny oceněným žákům. Děti školy účinkovaly při Vítání občánků (únor 2019), při mši u kapličky 28. 6. 2019. Zrealizovali jsme výstavu u příležitosti poutě (14. a 15. 6.) – o historii obce a školy v kmenových učebnách ZŠ.

 

 

11. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

Policie ČR, Městské lesy, PPP Domažlice, ZŠ Msgre. B. Staška, kynologové, Divadélko Nána, DivKuba, Hudební produkce SAM, p. Makoň – ekologie, p. Woleník -Sovy a dravci, SPC H. Týn, SPC Zbůch, zážitkový kurz první pomoci - Romana Kazdová

Významné akce školy

Vystoupení pro seniory – pásmo oblíbených písní, vystoupení při rozsvěcování vánočního stromečku (3x), vystoupení na vítání občánků v Č. Kubici. Návštěvy div. představení v naší MŠ, školní výlet do ZOO Plzeň a Dinoparku, exkurze na výstavu trofejí OMS Domažlice, vycházky do okolí na Folmavu a Babylon, …

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

beseda s metodičkou prevence PPP Domažlice, PČR – psovodi, prevence kriminality, šikany, drog, kurz první pomoci - zdravotnice, spolupráce s hasiči Folmava – ukázka techniky

Akce k enviromentální výchově

Pravidelné vycházky do přírody s enviromentální tématikou, třídění odpadu, alobalová koule

Dopravní výchova

Beseda s policistou a zdravotní sestrou v rámci přípravy na dopravní soutěž.

 

 

Poznámka vedení školy: Velmi rádi spolupracujeme s místními spolky, ať už jsou to hasiči Folmava (kteří nám přichystali ukázku techniky na konec školního roku), nebo kynologové (kteří předvedli dovednosti svých psů) a také nás těší zájem rodičů, kteří dětem celé školy dokáží přiblížit své zaměstnání (policisté, lesníci, zdravotníci, hasiči). Děti mají tyto akce velmi rádi, dostávají hravou formou důležité informace z různých odvětví. Velmi jim všem za tento přístup děkujeme.                      M. Randová

 

 

 

Škola spolupracuje v rámci projektového vyučování s uvedenými institucemi při enviromentální výchově (vycházky do přírody, ochrana přírody, úklid přírody – Den Země, třídění odpadu), mediální výchově (vlastní časopis), osobnostní a sociální výchově ( vystoupení pro veřejnost, důchodce), multikulturní výchově (výchova k toleranci k různým etnikům v rámci vlastní zkušenosti se spolužáky a spoluočany, spolupráce se sociální péčí). Na konci roku byl vytvořen časopis s  pracemi žáků naší školy.

 

Děkuji všem zaměstnancům za obětavou práci s dětmi, za přípravu školních akcí i akcí pro veřejnost, za příjemné pracovní prostředí, které zde tvoří. Také velmi děkuji za podporu našemu zřizovateli – Obci Česká Kubice, jsme součástí obce, cítíme se tak a jsme rádi, že nad námi drží ochrannou ruku se vším, co k tomu patří. Snažíme se být vidět a být aktivně nápomocni při akcích pořádaných obcí i našich vlastních a přispět tak dobrému jménu školy i celé obce.

 

 

 

V České Kubici  25.8.2019                                                 Mgr. Mirka Randová

                                                                                             Ředitelka školy