Jste na stránce: Hlavní | Úřední deska | Výroční zprávy | Výroční zpráva 19/20

Výroční zpráva ZŠ Česká Kubice za rok 2019/2020

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice,okr. Domažlice,příspěvková organizace

adresa školy

Česká Kubice 15 ,34532

právní forma

příspěvková organizace/školská právnická osoba

IČO

21551405

IZO

 

identifikátor školy

 

vedení školy

ředitel: Mgr. Mirka Randová

zástupce ředitele: Bc. Renata Mančíková

Vedoucí MŠ: -----------------

kontakt

tel.:379793142

e-mail: zsamskubice@seznam.cz

datová schránka: n28t5mt

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Česká Kubice

adresa zřizovatele

Česká Kubice 82, 34532

kontakt

tel.:379793134

e-mail: podatelna@kubice.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

48

Základní škola

40

Školní družina

25

Školní jídelna MŠ

50

Školní jídelna ZŠ

50

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

2

36

18

9

Školní družina

1

25

25

25

Mateřská škola

2

36

18

9

Školní jídelna ZŠ

                       MŠ

x

35

38

x

x

 

Komentář: Školní jídelna při ZŠ a MŠ Česká Kubice zaměstnává kuchařku na 1,0 úvazku, pomocnou kuchařku na 0,6 úvazku, administrativní pracovnici na dohodu o provedení práce. Uklízečka ZŠ je na 0,4 úvazku. Školní družina se ze ŠJ dělí o prostory, družina však využívá prostory učeben ZŠ.

Ve školní jídelně ZŠ z celkového počtu dětí jedno neodebírá stravu – nosí si vlastní jídlo – lékařská zpráva – přísná dieta – diagnóza PKU. Jedno dítě se nestravuje vůbec.

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

4 v budově ZŠ, 2 v MŠ

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

0

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

ano

Sportovní zařízení

Sportovní hala, dětské hřiště při MŠ, dět. hřiště u haly

Dílny a pozemky

Ne, okrasné záhony před školou

Žákovský nábytek

Velmi zachovalý, nové stoly v družině

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

Pomůcky jsou obnovovány a doplňovány průběžně, převážně z příspěvků zřizovatele, ONIV, objednáváme nové moderní hry do ŠD a hračky a vybavení MŠ (nejvíce prostředky od zřizovatele).

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Učebnice jsou nakupovány na každý nový školní rok podle počtu žáků v ročnících. Rodiče žáků přispívají na pracovní sešity a pomůcky od 2. ročníku 300,-Kč na rok, z větší části jsou však hrazeny z rozpočtovaných prostředků obce.

Vybavení kabinetů a učeben pomůckami

Velmi dobře vybavené školské zařízení, každoročně dovybavujeme dle dostupné nabídky odborných firem. Neustále doplňujeme odborné pedagogické publikace do školní knihovny.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Počítače - 5 ks, rádio - 2 ks, nootebook 2x - 1x v ZŠ, 1x v MŠ, 2x nové žákovské nootebooky, 1x nové rádio – jazyky.

Investiční rozvoj

Modernizace počítačů, pořízení nových technologií a softwaru, vybavení školní kuchyně, nábytek v MŠ, renovace a obnova stávajících tabulí a nábytku.

       

Komentář: V letošním školním roce jsme vzhledem k situaci s pandemií uvedli do provozu i veškerou techniku vlastní (mobily, tablety), vyučovali jsme od 12.3. do 25. 5. 2020 distančně. Ze dne na den se obrátila výuka vzhůru nohama. Uzavření škol bylo neplánované a nikdo nedokázal říct, na jak dlouho. Nejprve jsme na web školy vkládali úkoly a procvičování v dobré víře, že uzavření je třeba na 14 dní. Pak už jsme pochopili, že to tak jednoduché nebude a zprovoznili jsme osobní Skype pro jednotlivé třídy a začali jsme nahrávat krátká výuková videa hlavně pro prvňáky s přesnými tahy psacích písmen. Metodika MŠMT byla nedostatečná a hlavně nepočítala s technickými problémy na straně rodin. Navíc distanční výuka nebyla pro všechny povinná, takže rozdíly mezi dětmi byly velmi vidět. Ještě k tomu nebyl povinný návrat do škol pro děti po znovuotevření. Ku podivu se do školy nevrátily děti s výukovými problémy, které mají třeba AP na LMP nebo VPU, což se v novém školním roce projevilo jako obrovský problém. Na druhou stranu smekám před naprostou většinou rodičů, kteří pochopili důležitost vzdělání a udělali maximum pro plynulý návrat dětí do školy, skvěle je pod naším vedením připravovali a bylo na co navázat. Děkuji.   

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

1.1.2006

Počet členů školské rady

3

Kontakt

2-3krát ročně

 

Pozn.: V letošním školním roce se rada sešla pouze jednou na podzim, vzhledem k pandemii to na jaře nebylo možné.

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

a) nová soustava

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

5

79-01-B/01

Základní škola speciální

 

RVP

0

2.2 Vzdělávací programy

 

Vzdělávací program

Zařazené ročníky

 

Základní škola - č.j. 16847/96-2

0

 

Obecná škola - č.j. 12035/97-20

0

 

Národní škola - č.j. 15724/97-20

0

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) – vlastní dle RVZ ZV, v červenci 2017 jsme vytvořili nový ŠVP v souladu s RVP ZV, zkontrolovaný odbornicí z MŠMT, platný od 1. 9. 2017

5

 

             

 

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

15

Počet učitelů ZŠ

4 (3,2 úvazku)

Počet vychovatelů ŠD

2 (0,1 + 0,5 úvazku)

Počet učitelek MŠ

4 (3,5 úvazku)

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1 (0,4 úvazku)

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

2 (1,6 úvazku) + 1 admin na DPP

Asistenti pedagoga ZŠ

3

Administrativní pracovnice

1 (0,2 úvazku)

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

Ředitelka, učitelka ZŠ

1,0

13

Učitelství pro 1.st. ZŠ

 

1

Učitelka ZŠ

0,72

1

 

Studuje uč. pro 1.st.ZŠ

 

1

Učitelka ZŠ

0,9

8

Bc.spec.pg + vych.

 

1

Učitelka ZŠ

0,4

9

Učitelství pro 1.st.ZŠ

 

1

Vychovatelka ŠD

0,5

        2

Rekvalifikace, SŠZdr.

 

1

Vychovatleka ŠD

0,1

7

Bc.spec.pg + vych.

 

1

Učitelka MŠ

1,0

6

SPGŠ

Učitelství MŠ

 

1

Učitelka MŠ

1,0

39

SPGŠ

Učitelka MŠ

 

1

Učitelka MŠ

1,0

8

VOŠ

Dis - Mš

 

1

Učitelka MŠ

0,5

1

Maturita – bez kvalif.

 

1

Asistent pedagoga

0,5

39

SPGŠ

maturita

 

1

Asistent pedagoga

0,75

1

Bc. – spec. Pg.

 

1

Asistent pedagoga

0,5

1

Rekvalifikace, SŠZdr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Paní vychovatelka ŠD (0,1 úvazku) je zároveň paní učitelka ZŠ (0,9 úvazku), paní vychovatelka ŠD (0,5 úvazku) je zároveň AP (0,5 úvazku).

 

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

50

Učitelé 1. stupně

50

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

75

Komentář: Nekvalifikované učitelky ZŠ si doplňují vzdělání. Učitelka MŠ se k rekvalifikaci přihlásí.

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. věku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

2

0

5

0

2

0

2

0

0

0

11

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Na škole působí 4 nepedagogické pracovnice, vedoucí kuchařka, pomocná kuchařka, uklízečka ZŠ a uklízečka MŠ, která dělá školnické práce. Všechny 4 pracovnice spolupracují s pedagogy při výchovném působení na děti a žáky.

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1

Samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

1

Pomocná kuchařka

0,6

SOU

1

Uklízečka MŠ

1,0

SOU

                  1

Uklízečka ZŠ

0,4

maturita

 

 

 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2019/2020

1

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 Přehled o prospěchu

 

Třída

Počet žáků

Z toho       prospělo

Z toho prospělo

s vyzn.

Z toho neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

1.

6

0

6

0

0

 

2

7

1

6

0

0

 

3.

12

2

10

0

0

 

4.

6

2

4

0

0

 

5.

5

3

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

36

8

28

0

2

 

 

 

 

 Přehled o chování

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

6

0

0

0

0

0

2.

7

0

0

0

0

0

3.

12

0

0

0

0

0

4.

6

0

0

0

2

0

5.

5

0

0

0

0

0

 

 

 

Základní škola Česká Kubice je malotřídní škola, která má 5 ročníků oficiálně ve 2 třídách, přičemž 3. ročník je oddělen. 1. ročník učí i letos ředitelka školy, je spojen se 4. ročníkem. 2. ročník je spojen s 5. a papírově se 3. - je nejpočetnějším ročníkem školy, je zde autistické dítě a několik dětí s poruchami učení, je tedy více než vhodné jeho samostatná výuka. Žák s těžkými poruchami autistického spektra se odstěhoval, proto máme letos v ZŠ 3 asistenty pedagoga – 1 k dívce s Aspergerovým syndromem ve 3. ročníku, 1 sdílený AP k žákyním ve 4. ročníku s LMP, 1 AP je k žákyni 5. ročníku s VPU. Úzce spolupracujeme s OSPOD Domažlice – vyžádávají si zprávy na sledované dítě. Spolupracujeme s PPP poradnou Domažlice, s SPC Zbůch, které má v péči autistické děti. Nově se nám osvědčila spolupráce se skupinou Nautis Rokycany, která sleduje také autistické děti, díky nim se podařilo objektivně diagnostikovat žáka v loňském 2. ročníku a nastavit jasná pravidla pro rodiče i školu. Chlapec se však o prázdninách odstěhoval.

 

 Údaje o zameškaných hodinách  2019/2020

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

1.pol: 994

2.pol: 802

Celkem: 1796

1.pol: 27,61

2.pol: 22,27

    24,94

0

0

Docházka za 2. pololetí je značně zkreslená, dle metodiky MŠMT se nezapočítávala neúčast na distanční výuce, ani neúčast na vyučování po otevření škol z důvodů rizikovosti.

 

Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

S vadami řeči

0

0

Tělesné postižení

0

0

S kombinací postižení

0

0

S vývojovými poruchami učení

5.

1

Zdravotní znevýhodnění – lehké mentální postižení

 Sociální znevýhodnění

4.

 

2

 

Autismus

3.

1

 

Organizace výchovně-vzdělávací proces školy

Rozvrh hodin (psychohygiena)

ano

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ano, dle diagnostiky PPP Domažlice – asistent pedagoga, IVP, dle SPC Zbůch – autismus – vždy AP + IVP, SPC H. Týn – LMP – AP + IVP

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

ano

Školní řád, klasifikační řád

ano

Informační systém vůči žákům a rodičům

Žákovská knížka, web školy (www.zsamskubice.cz), sms zprávy, whatsapp, Skype. 2x ročně osobní rodičovská schůzka, v případě potřeby kdykoliv.

Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC

Vyčleněnou osobu pro tyto účely nemáme. K dispozici máme PPP v Domažlicích, SPC H. Týn, SPC Zbůch, Nautis Rokycany

prevence sociálně-patologických jevů

Besedy s odborníky, využívání volného času, kroužky, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, zdravotníky

Klima školy

Klima školy je rodinné, klidné, přizpůsobené individuálním potřebám všech žáků

Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu

Besedy, rozhovory, kroužky, vhodné využití volného času, vých.-vzděl. koncerty, divadelní představení, exkurze

 

Průběh a výsledky vzdělávání

 

Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání

ano

Soulad výuky s cíli základního vzdělávání

ano

Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků

ano

Konkretizace cílů ve sledované výuce

ano

Návaznost probíraného učiva na předcházející témata

ano

 

Materiální podpora výuky

Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem

Učebny jsou velmi dobře vybavené k tomu, aby se plnily cíle výuky. Stále se potýkáme s celkovým nedostatkem prostoru – žáků máme víc, než v minulých letech, podpůrná opatření zůstávají a bohužel narůstají drobnější poruchy učení, řečové obtíže. Individuální přístup je stále více nutnější, přesněji řečeno skupinový přístup se spíše nedá aplikovat.

ŠD

Neustále řešíme malé prostory ŠD. S přibývajícím počtem žáků se problém ještě zhoršuje. Využíváme tedy ve větší míře prostory MŠ – při špatném počasí, a třídy ZŠ.

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

Pomůcky, učebnice i didaktická technika, kterou škola vlastní, jsou využívány v souvislosti s cíly ŠVP a potřebami žáků a učitelů. V letošním roce se zvýšily nároky na IT techonogie, v plánu na příští školní rok je dovybavení notebooky a další drobnou technikou.

Zázemí tříd ZŠ

Třídy jsou plně funkční, průběžně se vybavují potřebným nábytkem, technologiemi a pomůckami.

Zázemí tříd MŠ

Třídy plně moderně vybaveny, obnovujeme hračky a herní prvky.

 

Vyučovací formy a metody

řízení výuky, vnitřní členění hodin

Hodiny se snažíme členit s ohledem na věkovou skupinu dětí, /1.a 2./, /3.,4 a.5./ ročníky výchovy spolu. V ostatních předmětech jsou členěny děti tak, aby docházelo k efektivnosti vzdělávání. 3. ročník je z velké části veden samostatně. Během distanční výuky byl vždy každý ročník samostatně, 3. ročník rozdělen po 6 žácích kvůli udržení pozornosti.

sledování a plnění stanovených cílů

Inspekce, kontrola stanovených cílů, zpětná vazba, autoevaluace, soutěže v matematice – Klokánek, literární a výtvarné soutěže, atd.. Testování 5.ročníku se vzhledem k pandemii nekonalo.

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

Snažíme se působit neustále během výuky, o přestávkách i v družině. Bohužel 2. pololetí bylo velmi poznamenáno epidemií koronaviru, po návratu do škol se nesmělo na hromadné akce, výlety, exkurze ani představení.

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností

Stihli jsme nacvičit a zrealizovat velmi krásné a úspěšné vánoční představení ve folmavském kostele „Tichá noc“. Využili jsme žáky naší školy, kteří chodí do ZUŠ v Domažlicích na nástroje a zpěv, atmosféra kostela je neopakovatelná, všechny děti výborné. Po návratu v květnu se žákům 5. ročníku podařilo zkompletovat tradiční vlastní časopis.

využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

Ve škole – skupinová práce, projekty vyvozovací a ověřovací učivo. Divadelní představení, koncerty, spolupráce s chovatelem sov a dravců, exkurze do Muzea Chodska, experimenty v hodinách prvouky a přírodovědy, diskuze při vlastivědě,...

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální

Všechny druhy výuky jsou uplatňovány ve všech předmětech  ŠVP. Nově nutnost zařazení distanční výuky – nové obzory.

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací

Žáci si některé poznatky mají možnost sami vyhledat na internetu, v encyklopediích, učitel doporučuje. V letošním školním roce byla samostatnost dětí nutná hlavně při výuce na dálku, ale také byla ovlivněna přístupem rodičů, jejich trpělivostí a povědomím.

 

 

 Hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni dle klasifikačního řádu, který byl ředitelem školy vypracován a schválen pedagogickou radou – součást Školního řádu.

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

 

pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání)

název akce

financování

  1. Institucionální vzdělávání pedagogů

 

 

 

 

 

Školní zralost

2

říjen 2019

NIDV

 

škola

Kulatý stůl - talentovaní žáci

1

Listopad 2019

NIDV

 

Škola

Matematika v MŠ

1

Listopad 2019

KCVJŠ

 

Škola

 

 

 

 

 

 

Všechna jarní školení byla zrušena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Samostudium

 

 

 

 

 

Popis samostudia: samostudium je pravidelně zařazováno během volna o prázdninách. ŠVP- zařazení metod do výuky, propojení mezipředmětových vztahů, zdokonalování ve školské legislativě, zpracování příprav podle stanoveného plánu a ukládání do složek v počítači, soulad tematického plánu s učebnicí, případně tvorba vlastních výukových materiálů, a zapisování do TK.

 

 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Škola se angažuje především v rámci obce. Ať už je to vystoupení pro seniory u příležitosti jejich setkání, zpívání koled u vánočního stromečku (na Peci, na Spálenci a na České Kubici), vystoupení a besídky pro rodiče a veřejnost, spolupráce s Babylonskou školkou.

Letos bohužel život školy, obce i veřejnosti poznamenala pandemie COVID-19. Veřejný život prakticky ustal, od 16.3. byl vyhlášen nouzový stav, nesmělo se pořádat žádné akce, lidé se nesměli scházet, tedy se nic nepořádalo.

 

11. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

Za běžných okolností spolupracujeme: Policie ČR, Městské lesy, PPP Domažlice, ZŠ Msgre. B. Staška, kynologové, Divadélko Nána, DivKuba, Hudební produkce S.A.M, p. Makoň – ekologie, p. Woleník -Sovy a dravci, SPC H. Týn, SPC Zbůch, Nautis Rokycany, zážitkový kurz první pomoci - Romana Kazdová,

Významné akce školy

Vystoupení pro seniory – pásmo oblíbených písní, vystoupení při rozsvěcování vánočního stromečku (3x), vystoupení na vítání občánků v Č. Kubici. Návštěvy div. představení v naší MŠ, školní výlet se neuskutečnil kvůli vládním opatřením, podnikali jsme vycházky do okolí školy, na Folmavu a Babylon, …

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

Individuální sezení s pracovnicemi PPP Domažlice, OSPOD

Akce k enviromentální výchově

Pravidelné vycházky do přírody s enviromentální tématikou, třídění odpadu

Dopravní výchova

Cyklistický výlet 5. ročníku na Babylon

 

 

Poznámka vedení školy: Období návratu do školy v květnu po nouzovém stavu bylo velmi náročné pro děti, rodiče i učitele. Musela se dodržovat nařízená opatření (nošení roušek, převážný pobyt venku, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů, … Vše se podařilo zvládnout a ještě měly děti pestré zážitky (cyklistická vyjížďka 5. ročníku, vycházka na Babylon, více her a soutěží venku, výuka venku. Naštěstí nám přálo počasí.                     M. Randová

 

 

 

Škola spolupracuje v rámci projektového vyučování s uvedenými institucemi při enviromentální výchově (vycházky do přírody, ochrana přírody, úklid přírody – Den Země, třídění odpadu), mediální výchově (vlastní časopis), osobnostní a sociální výchově (vystoupení pro veřejnost, důchodce), multikulturní výchově (výchova k toleranci k různým etnikům v rámci vlastní zkušenosti se spolužáky a spoluočany, spolupráce se sociální péčí). Na konci roku byl vytvořen časopis s pracemi žáků naší školy.

 

Děkuji všem zaměstnancům za přípravu školních akcí i akcí pro veřejnost, dokud to ještě šlo, děkuji za obětavou práci především během nouzového stavu, za trpělivost a práci s technikou při distanční výuce, kterou se museli velmi rychle naučit v domácím prostředí, za vlastní aktivitu a novou velmi osobní komunikaci se všemi rodiči, jejich odborné vedení a rady při výuce svých dětí, systematičnost a pochopení.

Velmi děkuji za podporu našemu zřizovateli – Obci Česká Kubice, za velkorysý rozpočet a spolupráci během nouzového stavu, za zajištění zásoby dezinfekce. Věříme v lepší časy a doufáme v další vzájemnou spolupráci. Děkujeme.

 

 

 

V České Kubici,  30.8.2020                                                 Mgr. Mirka Randová

                                                                                             Ředitelka školy